KSOL 16 INS 701/2009
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSOL 16 INS 701/2009 29 NSýR 133/2015-B-81

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Ji ím Zavázalem v insolvenní vČci dlužníka Václava Voldána, narozeného 26. srpna 1969, bytem ve St íteži nad Ludinou 250, PSý 753 63, vedené u Krajského soudu v OstravČ-poboky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 701/2009, o zrušení schváleného oddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. kvČtna 2015, . j. KSOL 16 INS 701/2009, 1 VSOL 1296/2014-B-70, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

Usnesením ze dne 30. zá í 2014, . j.-B-57, zrušil Krajský soud v OstravČ-poboka v Olomouci (dále jen insolvenní soud ) schválené oddlužení dlužníka Václava Voldána (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku), uril, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku) a že úinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zve ejnČní usnesení v insolvenním rejst íku (bod IV. výroku). K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci v záhlaví oznaeným usnesením potvrdil usnesení insolvenního soudu. Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání. Jelikož p i podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu-dále jen o. s. . ), insolvenní soud jej usnesením ze dne 26. íjna 2015, . j.-B-78, dorueným dovolateli zvláš dne 2. listopadu 2015 (srov. doruenku u B-78), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 20 dn od doruení tohoto usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel (p es pouení o následcích neinnosti) neodstranil. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. . ízení o dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníkovi, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 13. ledna 2016

JUDr. Ji í Z a v á z a l , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová