KSOL 16 INS 5813/2014-A9
Číslo jednací: KSOL 16 INS 5813/2014-A9

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: STŘEDOMORAVSKÁ ENERGETICKÁ a.s. "v likvidaci", IČ 27762556, Železniční 547/4A, 779 00, Olomouc-Chválkovice, o insolvenčním návrhu věřitele: Vladimír anonymizovano , anonymizovano , Luční 1339, 757 01, Valašské Meziříčí, korespondenční adresa: 687 11, Topolná 473,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, číslo jednací: -A5 ze dne 16. 5. 2014 se v celém rozsahu r u š í .

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud uložil insolvenčnímu navrhovateli, aby v pěti denní lhůtě od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Včas podaným odvoláním insolvenční navrhovatel Vladimír anonymizovano navrhl zrušení tohoto usnesení v celém rozsahu z důvodu, že je zaměstnancem dlužníka a takovému insolvenčnímu navrhovateli nelze zálohu na náklady insolvenčního řízení uložit (§108 odst. 1 věta poslední IZ).

Insolvenční soud ve výroku označené usnesení zrušil podle § 95 IZ, čímž vyhověl v celém rozsahu odvolání odvolatele z obsahu insolvečního spisu zejména z předložené pracovní smlouvy ze dne 31. 10. 2013 a mzdových listů z let 2013 a 2014, že insolvenční navrhovatel je zaměstnancem dlužníka a nelze mu uložit podle § 108 odst. 1 věta poslední IZ zálohu na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci.

V Olomouci dne 9. 9. 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková samosoudce