KSOL 16 INS 525/2012-B17
Číslo jednací: KSOL 16 INS 525/2012-B17

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Ungermannová Pavla, r. č.: 535909/084, bytem 790 70 Javorník-Travná 23,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č. j. KSOL 16 INS 525/2012-B11 ze dne 30. 3. 2012, kterým byl zamítnut návrh věřitele č. 6 ALKRON a.s. na opravu protokolu jednání se r u š í.

Odůvodnění:

Ve výroku označené usnesení bylo napadeno včasným odvoláním věřitele č. 6 ALKRON a.s. v němž byly podrobně vysvětleny příčiny pochybení soudu v protokolu o přezkumném jednání.

K tomuto názoru se připojil i ins. správce svým podáním založeným na č. l. B14 spisu.

Insolvenční soud postupoval podle § 95 IZ a autoremedurou ve výroku označené rozhodnutí zrušil, a v celém rozsahu vyhověl odvolání věřitele č. 6 ALKRON a.s..

Další postup soudu ve věci bude takový, že opraví protokol o přezkumném jednání a ten znovu zveřejní v ins. rejstříku.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Olomouci dne 25. 1. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v. r. Alena Veselá, DiS. samosoudce