KSOL 16 INS 3816/2010-B45
Číslo jednací: KSOL 16 INS 3816/2010-B45

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka-Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem U Střelnice 1623/3, 785 01 Šternberk, zast.: Mgr. Lucie Trnková, advokátka, se sídlem Heyrovského 397/9, 772 00 Olomouc, Povel,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci číslo jednací -B 34 ze dne 4. 10. 2011 se ve výroku III. bodu 1. mění a nově zní takto: si ponechal částku 900 Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající DPH, kterou je správce povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 4. 10. 2011 schválil Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Ve výroku III. bodu 1. byla pro insolvenčního správce stanovena záloha na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši

900 Kč. V době, kdy insolvenční soud rozhodoval o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nebyl insolvenční správce plátcem DPH. Podáním ze dne 25.3. 2013, doručeným soudu dne 28.3.2013, oznámil insolvenční správce, že s účinností od 1.4.2013 se stal plátcem daně z přidané hodnoty, zároveň sdělil soudu spisovou značku, pod níž je osvědčení o registraci k DPH u Krajského soudu v Ostravě uloženo. Soud proto na základě této změny poměrů přistoupil ke změně usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, kdy přiznal insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů navýšenou o DPH.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Olomouci dne 19. 7. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková samosoudce