KSOL 16 INS 3694/2011-A7
Jednací číslo: KSOL 16 INS 3694/2011-A7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr.Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Plháková Karla, rč. 665517/0258, bytem Štěpána Krejčího 167/6, 783 13 Štěpánov, k insolvenčnímu návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 5.4.2011, č. j. KSOL 16 INS 3694/2011-A5 s e r u š í.

Odůvodnění:

Insolvenčnímu soudu byl dne 7.3.2011 doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na oddlužení.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 5.4.2011, č. j. -A5 byla navrhovateli uložena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to s ohledem na předpokládaný konkurz, který je dle § 396 odst. 1 IZ následkem odmítnutí návrhu na povolení oddlužení po nesplnění výzvy ze dne 16.3.2011 dlužníkem.

Proti uvedenému usnesení podal navrhovatel odvolání, v němž odůvodnil nesplnění výzvy a návrh o požadovaný znalecký posudek doplnil.

Podle ust. § 7 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě výše uvedeného a s přihlédnutím k okolnostem v dané věci, soud v souladu s ust. § 7 a § 95 IZ odvolání v celém rozsahu vyhověl a odvoláním napadené usnesení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Olomouci, dne 10.5.2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák, v.r. Kamila Machalíková samosoudce

V.K.:

-zveřejni v IR, -vyvěs na ÚD, -doruč :

-dlužník-DS jinak I.,

Kalendář : PM, poté předlož k dalším úkonům

Olomouc, 10.5.2011

Mgr. Martin Šulák, v.r. samosoudce