KSOL 16 INS 3330/2015-A22
Číslo jednací: KSOL 16 INS 3330/2015-A22

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníků: 1) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Bohuslavice 53, adresa pro doručování: Rovensko 162, 2) Jana anonymizovano , nar. 21. 11. 1968, bytem Rovensko 162, o odvolání dlužníků,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS 3330/2015-A17 ze dne 9. 9. 2015, se mění tak, že s e insolvenční řízení dlužníků nezastavuje.

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení, neboť dlužník neuhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, jak mu to bylo soudem uloženo usnesením ze dne 13. 5. 2015.

Proti tomuto rozhodnutí podali dlužníci včasné odvolání, v němž uvedli, že nebyli schopni v krátké lhůtě uhradit zálohu 50.000 Kč a měla by být uhrazena později.

Ze záznamu o složení soud zjistil, že na účet Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci byla složena záloha ve výši 50.000 Kč od Lukáše anonymizovano , jako splátka na zálohu na soudní řízení za dlužníky.

Insolvenční soud v celém rozsahu vyhověl odvolání dlužníka a napadené usnesení soudu prvního stupně ze dne 9. 9. 2015 změnil tak, jak je to uvedeno ve výroku tohoto usnesení, neboť dlužník poté, co bylo rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení, zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, která mu byla uložena usnesením ze dne 13. 5. 2015, a to v částce 50.000 Kč. Tím dlužník splnil svou povinnost podle § 108 insolvenčního zákona a soudu tedy nebránilo nic v tom, aby mohl vyhovět odvolání dlužníků, tzv. autoremedurou, podle ust. 95 insolvenčního zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení jeho opisu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci.

V Olomouci dne 4. 1. 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Mgr. Šárka Kuchařová samosoudce