KSOL 16 INS 319/2015
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOL 16 INS 319/2015 Ze dne: Naše spis.zn.: 3 VSOL 599/2015-A-10 Krajský soud v Ostravě Vyři zuje: Miroslava Kupková pobočka v Olomouci telefon: 585532319 Studentská 7 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz 771 38 Olomouc Datum: 27. srpna 2015

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme spis sp.zn. KSOL 16 INS 319/2015 bez věcného vyřízení, neboť byl odvolacímu soudu předložen, aniž soud prvního stupně provedl úkony potřebné z hlediska ustanovení § 209 o.s.ř.

Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Podle předkládací zprávy byla věc předložena odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 31.3.2015, č.j.-A-6, jímž bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 42 odst. 4, věta první, o.s.ř. platí, že pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Odvolání dlužníka-podání ze dne 7.4.2015, došlé soudu dne 16.4.2015 (založeno na č.l. A-7) dosud nemá náležitosti stanovené pro odvolání v § 42 odst. 4 a § 205 odst. 1 o.s.ř., neboť zejména není opatřeno vlastnoručním podpisem odvolatele Petra Vymětala.

Je proto zapotřebí, aby soud prvního stupně ve smyslu ust. § 209 o.s.ř. postupem podle ust. § 43 odst. 1 o.s.ř. vyzval odvolatele k doplnění podpisu že nebude-li odvolání přes výzvu soudu opraveno, v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat a odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Teprve po realizaci tohoto úkonu, případně dalších potřebných úkonů, lze spis předložit odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu