KSOL 16 INS 31765/2012-A10
Číslo jednací: KSOL 16 INS 31765/2012-A10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Helena Tihlaříková, nar. 23.06.1983, 788 04, Hrabišín 212,

t a k t o:

Usnesení č. j. KSOL 16 INS 31765/2012-A8 ze dne 28.1. 2013 s e m ě n í tak, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč n e u k l á d á.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j.-A8 ze dne 28.1.2013, které bylo dlužníku doručeno do vlastních rukou 4.2. 2013, soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Odvolání dlužníka proti označenému usnesení bylo soudu doručeno dne 15.2.2013.

Soud dospěl k závěru, že je dán důvod pro změnu napadeného rozhodnutí, a to z důvodu existence nových skutečností, které mohou být rozhodující pro posouzení splnění podmínek pro povolení oddlužení v dané věci, a to spočívající v tom, že dlužník a zajištěný věřitel (Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.) mají navzájem započitatelné pohledávky, takže závazek dlužníka ve vztahu k tomuto zajištěnému věřiteli (Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.) je ve výši 263.000 Kč, neboť dlužník má u zajištěného věřitele (Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.) závazek ve výši 350.000 Kč, ale vůči tomuto věřiteli (Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.) má současně pohledávku ve výši 87.000 Kč.

Z těchto důvodů rozhodl soud dle ust. § 95 insolvenčního zákona tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 22.2.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v. r. Mgr. Martina Tonhauserová samosoudce