KSOL 16 INS 31439/2012-A12
Číslo jednací: KSOL 16 INS 31439/2012-A12

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Pavel Nakládal, r. č.: 670626/0044, bytem 1. máje 236, 783 86, Dlouhá Loučka,

t a k t o:

Usnesení č. j. KSOL 16 INS 31439/2012-A8 ze dne 15. 2. 2013 s e m ě n í tak, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000 Kč n e u k l á d á.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j.-A8 ze dne 15.2.2013, které bylo dlužníkovi doručeno do vlastních rukou 19.2.2013, soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Odvolání dlužníka proti označenému usnesení bylo soudu doručeno dne 26.2.2013. Toto odvolání bylo doplněno podáním doručeným soudu 27.3.2013. Z obsahu obou podání je zřejmé, že se dlužník mínil odvolat proti citovanému rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení (byť to v těchto podáních není vysolvně uvedeno) a žádá zrušení tohoto rozhodnutí.

Dlužník v odvolání poukazuje na skutečnost, že má kromě invalidního důchodu 6.701 Kč měsíčně a příjmu z dohody o provedení práce 5.000 Kč měsíčně v zimních měsících, resp. 6.500 Kč měsíčně v letních měsících, dále zajištěn příjem z dohody o pracovní činnosti ze dne 20.2.2013 ve výši 2.880 Kč měsíčně. Dlužník ke svému odvolání připojil dohodu o pracovní činnosti ze dne 20.2.2013, ze které mu vyplývá nárok na odměnu za odvedenou práci ve výši 2.880 Kč měsíčně.

Soud dospěl k závěru, že je dán důvod pro změnu napadeného rozhodnutí, a to z důvodu existence nových skutečností, které mohou být rozhodující pro posouzení splnění podmínek pro povolení oddlužení v dané věci, neboť dlužník doložil soudu, že má do budoucna zajištěn další příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2.880 Kč měsíčně. Z těchto důvodů rozhodl soud dle ust. § 95 IZ tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 9. 4. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v. r. Alena Veselá, DiS. samosoudce