KSOL 16 INS 30822/2012-A12
Číslo jednací: KSOL 16 INS 30822/2012-A12

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , 788 04, Hrabišín 212,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 16 INS 30822/2012-A9 ze dne 14. 10. 2013 s e m ě n í tak, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A9 ze dne 14. 10. 2013, které bylo dlužníku doručeno fikcí dle § 49 odst. 4 občanského soudního řádu 29. 10. 2013, soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Odvolání dlužníka proti označenému usnesení bylo soudu doručeno dne 5.11.2013.

Soud dospěl k závěru, že je dán důvod pro změnu napadeného rozhodnutí, a to z důvodu existence nových skutečností, které mohou být rozhodující pro posouzení splnění podmínek pro povolení oddlužení v dané věci, neboť dlužník současně se svým odvoláním předložil soudu navýšení svého příjmu, a to formou smlouvy o výpomoci, jež byla sjednána na 2.500 Kč měsíčně.

Z těchto důvodů rozhodl soud dle ust. § 95 insolvenčního zákona tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 18. 11. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková samosoudce