KSOL 16 INS 30757/2013-A15
Číslo jednací: KSOL 16 INS 30757/2013-A15

Us nes ení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v právní věci dlužníka: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , Nám. Míru 364/1, 787 01, Šumperk,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS 30757/2013-A11 ze dne 9. 6. 2014, kterým bylo rozhodnuto o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, se v celém rozsahu r u š í .

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud rozhodl o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč a to dlužníkovi z důvodu, které jsou uvedeny v tomto usnesení.

Proti tomuto rozhodnutí včas podala odvolání dlužnice. Přílohou odvolání dlužníka je dodatek k pracovní smlouvě o prodloužení pracovního poměru na dobu určitou u zaměstnavatele PetProfi s.r.o., a to do 31.12.2014.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednicích zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyššímu soudním úředníkem občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek, jako proti rozhodnutí předsedy senátu, podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne má-li zato, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu I. stupně a lze je napadnout odvoláním.

Na základě soudem provedených zjištění bylo ve věci prokázáno, že dlužník nově splňuje podmínky pro další úvahy soudu o jeho oddlužení. Dlužník především předložil spolu s odvoláním proti ve výroku označeném usnesení, dodatek k pracovní smlouvě o prodloužení pracovního poměru, a to do 31.12.2014. Tyto skutečnosti byly pro soud rozhodující, při úvahách o zrušení předmětného rozhodnutí, které napadl dlužník odvoláním.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e právo odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 1. 9. 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková samosoudce