KSOL 16 INS 30413/2015-A14
Číslo jednací: KSOL 16 INS 30413/2015-A14

Usnesení Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v právní věci dlužníka: Ing. Vladimír anonymizovano , anonymizovano , IČO 14617102, Na Olešnici 9, 751 03, Brodek u Přerova,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS 30413/2015-A9 ze dne 11.04.2016 se mění tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka z důvodu, že dlužník soudu nedoložil aktuální seznam zaměstnanců, a to ani přes výzvu insolvenčního soudu.

Výše uvedené rozhodnutí bylo dlužníkovi doručeno vhozením do domovní schránky dne 13.04.2016. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včasné odvolání (doručeno soudu dne 22.04.2016), ve kterém namítal, že vždy vše odeslal soudu dle dotazu s tím, že v jednom případě neodeslal požadovaný dokument v termínu z důvodu hospitalizace, kterou taktéž dodatečně soudu doložil.

K podanému odvolání dlužník doložil aktuální seznam zaměstnanců, který je povinnou přílohou k insolvenčnímu návrhu, který obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti. S ohledem na skutečnost, že dlužník až v odvolacím řízení řádně doložil chybějící listinný důkaz, pominuly důvody odmítnutí insolvenčního návrhu a odvolání dlužníka tak bylo možné v plném rozsahu vyhovět.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednicích zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyššímu soudním úředníkem občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek, jako proti rozhodnutí předsedy senátu, podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občansko právních a obchodních věcech rozhodne má-li isir.justi ce.cz soudu I. stupně a lze je napadnout odvoláním.

Na základě soudem nově provedených zjištění bylo ve věci prokázáno, že s ohledem na skutečnost, že dlužník doložil řádný seznam zaměstnanců po výzvě soudu a následném odmítnutí insolvenčního návrhu teprve až v odvolacím řízení, což soud považuje za nutné zdůraznit, pominuly důvody odmítnutí insolvenčního návrhu a v řízení tak bude po právní moci tohoto usnesení pokračováno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e právo odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Olomouc 7. 6. 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Petra Poučová samosoudce