KSOL 16 INS 27903/2014
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSOL 16 INS 27903/2014 Ze dne: Krajský soud Ostrava Naše spis.zn.: 2 VSOL 1268/2014-A-11 pobočka v Olomouci Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová Studentská 7 telefon: 585532321 771 11 Olomouc e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 17.12.2014

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis Vaší spisové značky , pod kterou probíhá u Vašeho soudu insolvenční řízení ve věci dlužnice Lucie Otáhalové, bytem U Výstaviště 525/5, 750 02 Přerov.

Věc byla předložena odvolacímu soudu dne 20.11.2014 k rozhodnutí o odvolání soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila, Exekutorský úřad Praha 7, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc ze dne 22.10.2014, č. j.-A-7, kterým byl zamítnut jeho návrh na nařízení předběžného opatření.

Z projednatelného odvolání vznikla dnem jeho podání odvolateli poplatková povinnost (§ 4 odst. 1, písm. b/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 218/2011 Sb.), jejíž výše činí podle položky 22, bod 3 ve spojení s položkou 5 Sazebníku 1.000,-Kč. Soudní poplatek se stal splatný podáním odvolání (§ 2 odst. 5, § 4, § 7 zákona o soudních poplatcích).

Soud prvního stupně však poplatníka k úhradě soudního poplatku ve výši 1.000,-Kč dosud nevyzval. Ve smyslu ust. § 210 občanského soudního řádu tedy předložil věc odvolacímu soudu předčasně.

Proto je třeba, aby svůj postup napravil, vyzval odvolatele k zaplacení soudního poplatku za podané odvolání a doplnil předkládací zprávu o uvedení skutečností rozhodných pro posouzení odvolání. Poté předloží insolvenční spis opětovně odvolacímu soudu.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu