KSOL 16 INS 27841/2012-A5
Číslo jednací: KSOL 16 INS 27841/2012-A5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: : Marie anonymizovano , anonymizovano , IČ 88530272, 783 96, Újezd 204,

t a k t o:

Usnesení č.j. KSOL 16 INS 27841/2012-A3 ze dne 3.12.2012 se mění tak, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč n e u k l á d á.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j.-A3 ze dne 3.12.2012, které bylo dlužníku doručeno do vlastních rukou 10.12.2012, soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Odvolání dlužníka proti označenému usnesení bylo soudu doručeno dne 17.12.2012.

Dlužník v odvolání poukazuje na skutečnost, že u svého zaměstnavatele dosáhl aktuálně měsíční mzdy 12.257 Kč čistého, k dispozici má i příjem z darovací smlouvy ve výši 1.000 Kč měsíčně a je tedy schopen uhradit svým věřitelům 30 % jejich pohledávek. Dlužník ke svému odvolání připojil výplatní lístky za měsíce říjen a listopad 2012, ze kterých vyplývá, že v říjnu 2012 dosáhl dlužník čisté mzdy 3.342 Kč při 8 odpracovaných dnech a v listopadu 2012 12.257 Kč při 22 odpracovaných dnech. Dotazem na zaměstnavatele dlužníka pak soud zjistil, že čistá mzda dlužníka by měla i v budoucnu dosahovat výše okolo 12.257 Kč.

Soud dospěl k závěru, že je dán důvod pro změnu napadeného rozhodnutí, a to z důvodu existence nových skutečností, které mohou být rozhodující pro posouzení splnění podmínek pro povolení oddlužení v dané věci, neboť dlužník doložil soudu, že má do budoucna zajištěn příjem z pracovního poměru ve výši okolo 12.257 Kč čistého měsíčně (a nikoli jen 10.800 Kč hrubého měsíčně, jak vyplývalo z dlužníkem dříve doloženého platebního výměru) a příjem v podobě daru ve výši 1.000 Kč měsíčně. Z těchto důvodů rozhodl soud dle ust. § 95 insolvenčního zákona tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 18.12.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v. r. Mgr. Martina Tonhauserová samosoudce