KSOL 16 INS 24871/2013-A26
Číslo jednací: KSOL 16 INS 24871/2013-A26

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: SYNERGIES LOGISTIQUES BV HRANICE, a.s., v likvidaci, IČ 25612263, Potštátská 613, 713 01, Hranice o insolvenčním návrhu věřitele: DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, 40 882, Ratingen, Spolková republika Německo, zast.: JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, o nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření, obsažený v podání TEXTILINVEST GROUP, a.s. ze dne 6. 10. 2014 se zamítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 6. 10. 2014 se domáhal TEXTILINVEST GROUP, a.s. (dále jen navrhovatel ) vydání předběžného opatření tak, aby insolvenční soud urychleně přistoupil k činnostem, jež povedou k vydání rozhodnutí o prohlášení úpadku dlužníka, nařídil předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s věci a právy patřícími do majetkové podstaty, nařídil, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvečnímu správci, vyzval insolvenčního správce, aby tento urychleně pořídil soupis majetkové podstaty a ten to zveřejnil v insolvenčním rejstříku, vyzval insolvenčního správce, aby tento zapsal do majetkové podstaty nemovitosti, jak jsou specifikovány na LV č. 2395 vedeném pro K.ú. Hranice, obec Hranice, popř. provedl jiné úkony směřující k zajištění těchto nemovitostí, provedl veškeré potřebné úkony, aby zajistil, že nedojde k úmyslnému zkrácení uspokojení věřitelů dlužníka, především s ohledem na nařízenou dražbu. Navrhovatel tak činí za účelem zabránění dalšího poškozování majetkové podstaty a z důvodu kroku, směřující k její ochraně. Obává se nezvratného poškození majetkové podstaty dlužníka, což povede k poškození všech řádně přihlášených věřitelů.

Důvodem návrhu na vydání předběžného opatření je navrhovatelovo tvrzení, že dlužník prodal v červnu r. 2012 společnosti Georges services, s.r.o. nemovitosti uvedené na LV

č. 2395 vedeném pro K.ú. Hranice, obec Hranice. Pan Jiří Bílý u dlužníka zastával během let funkce společníka a jednatele a v dnešní době likvidátora dlužníka a je zároveň jednatelem a bývalým společníkem firmy Georges services s.r.o. Také paní Olga Bílá, která zastávala pozici jediného akcionáře a člena dozorčí rady, je společníkem společnosti Georges services s.r.o. Navrhovatel předpokládá, že dlužník a Georges services s.r.o. jsou spolu personálně provázáni. Dle dalšího tvrzení navrhovatele byla ohledně zmíněných nemovitostí nařízena dražba soudní exekutorkou Mgr. Pavlou Fučíkovou č.j. 024 EX 6698/13-201 z 15. 8. 2014, a to vymožením pohledávky oprávněného transport Gold River s.r.o. Společníkem a jednatelem této firmy je Tomáš Bajnar, který byl společníkem společnosti Georges services s.r.o. před paní Olgou Bílou. Navrhovatel tedy tvrdí, že společnost Georges services s.r.o. a transport Gold River s.r.o. jsou personálně provázány, což dovozuje i z totožného sídla obou společností.

Navrhovatel se dále domnívá, že jednání dlužníka může vést ke zkrácení věřitelů, a to spolu s jednáním společností Georges services s.r.o. a transport Gold River s.r.o. Hodnota věcí nemovitých v dražbě byla odhadnuta na 47.000.125,-Kč a jedná se tedy o nezanedbatelnou hodnotu, co se týče uspokojení věřitelů.

Z uvedených důvodů je dle navrhovatele nutné, aby insolvenční správce u dlužníka provedl veškeré úkony směřující k zajištění majetku dlužníka, a zejména aby tento majetek (nemovitosti) zapsal do majetkové podstaty a zabránil tak dalšímu nakládání. V případě prodeje nemovitostí v rámci dražby bude jejich zapsání do majetkové podstaty podstatně ztíženo ne-li vůbec vyloučeno. Insolvenční správce nebude mít rovněž možnost napadnout celou transakci žalobou.

Přílohou návrhu na vydání předběžného opatření má být usnesení soudního exekutora Mgr. Pavly Fučíkové Exekutorský úřad Ostrava ze dne 15 .8 .2014 č.j. 024 EX 6698/13-201.

Insolvenční soud zjistil z listin, které obsahují návrh na vydání předběžného opatření, že tvrzená příloha, tj. usnesení soudního exekutora Mgr. Pavly Fučíkové č.j. 024 EX 6698/13-201, nebyla k návrhu na vydání předběžného opatření přiložena. Vyplývá to i z razítka podatelny Krajského soudu Ostrava, pobočka v Olomouci, z nějž je zjištěno, že soudu byl předložen pouze jeden stejnopis návrhu a to bez přílohy (kolonka příloha je proškrtnuta).

Insolvenční soud návrh na vydání předběžného opatření zamítnul. Navrhovatel předběžného opatření totiž nesplnil podmínky pro vydání předběžného opatření tak, jak to vyplývá z ust. § 75 c) odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ. Navrhovatel předběžného opatření má totiž zásadní povinnost, totiž alespoň osvědčit skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením. Navrhovatel neprokázal ani neosvědčil své zásadní tvrzení, že dlužník měl prodat v červnu r. 2012 společnosti Georges services s.r.o. nemovitosti uvedené na LV č. 2395 vedeném pro k.ú. Hranice, obec Hranice. Smlouva o převodu nemovitostí nebo jiná listina, která by navrhovatelova tvrzení v tomto směru osvědčovala, soudu nebyla spolu s návrhem na vydání předběžného opatření předložena. Soud tak nemá možnost ověřit pravdivost navrhovatelova tvrzení, že k tvrzenému prodeji v červnu r. 2012 došlo.

Navrhovatel neprokázal ani neosvědčil další své tvrzení, totiž že je nařízena dražba stran těchto převedených nemovitostí, a to dle usnesení soudní exekutorky Mgr. Pavly

Fučíkové ze dne 15. 8. 2014, č.j. 024 EX 6698/13-201, protože tuto listinu navrhovatel soudu nepřiložil, ačkoliv tvrdí, že tvoří přílohu návrhu na vydání předběžného opatření.

Insolvenční navrhovatel tedy neosvědčil skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením, a proto insolvenční soud návrh na vydání předběžného opatření zamítnul.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci.

V Olomouci dne 10. 10. 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková samosoudce