KSOL 16 INS 24633/2013-A9
Číslo jednací: KSOL 16 INS 24633/2013-A9

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Hana anonymizovano , anonymizovano , Hlavní 324, 790 84 Mikulovice, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 16 INS 24633/2013-A7 ze dne 11. 11. 2013 s e m ě n í tak, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A7 ze dne 11. 11. 2013 soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to z tohoto důvodu, že dlužník soudu ani na základě výzvy nedoložil zákonnou náležitost návrhu na povolení oddlužení-znalecký posudek, jehož předmětem by bylo ocenění nemovitostí ve vlastnictví dlužníka (§ 392 odst. 2 IZ) a očekávaným řešením dlužníkova úpadku tak bylo prohlášení konkursu na jeho majetek.

Dne 12. 11. 2013 doplnil dlužník návrh na povolení oddlužení o znalecký posudek na nemovitosti v jeho vlastnictví v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka. V okamžiku vydání usnesení, jímž byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, však toto doplnění ještě nebylo součástí spisu.

S ohledem na nové skutečnosti a na to, že dlužníkův návrh po předběžném posouzení soudu nevykazuje jiné nedostatky, je nezbytné usnesení, jímž byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení změnit tak, že se dlužníkovi tato povinnost neukládá a dlužníkův návrh znovu posoudit.

Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 02.12.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák, v.r. Tereza Rollerová samosoudce