KSOL 16 INS 23952/2012-B40
Číslo jednací: KSOL 16 INS 23952/2012-B40

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Luděk anonymizovano , anonymizovano , Říkovice 103, 751 18 Říkovice,

takto:

I. Insolvenční soud v postavení věřitelského výboru v y s l o v u j e s o u h l a s s návrhem na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Luďka anonymizovano jeho synem Jiřím anonymizovano , ohledně nemovitostí zapsaných na:

-listu vlastnictví č. 156 pro obec Říkovice, pro katastrální území Říkovice u Přerova, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, za částku 1 700 000,-Kč, -listu vlastnictví č. 416 p.č. 251/17 zahrada, pro obec a katastrální území Žalkovice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, za částku 60.000 Kč.

II. Insolvenční soud v y s l o v u j e s o u h l a s s návrhem na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Luďka anonymizovano jeho synem Jiřím anonymizovano , ohledně nemovitostí zapsaných na:

-listu vlastnictví č. 156 pro obec Říkovice, pro katastrální území Říkovice u Přerova, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, za částku 1 700 000,-Kč, -listu vlastnictví č. 416 p.č. 251/17 zahrada, pro obec a katastrální území Žalkovice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, za částku 60.000 Kč.

III. Insolvenční soud r u š í závazné pokyny uložené insolvenčnímu správci usnesením ze dne 7.10.2013.

Odůvodnění:

Žádostí o udělení zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 IZ ze dne 2.4.2014 doplněné dne 22.5.2014 se domáhal syn dlužníka Jiří anonymizovano nabytí nemovitosti zapsané na LV č.156 k.ú. Říkovice za částku 1.700 000 Kč a zahrady k.ú. Žalkovice p.č. 251/17 zapsané na LV č.416 za částku 60.000 Kč. Žadatel zároveň předložil i nabídku hypotečního úvěru na celkovou částku 1.700 000 Kč s tím, že by koupi zahrady financoval z vlastních finančních prostředků ve výši 60.000 Kč, což doložil výpisem z bankovního účtu.

Věřitel Ing. Daniel Fusek podáním ze dne 25.04.2014 nabídnul za nemovitosti na LV č.156 k.ú. Říkovice kupní cenu 1.650 000 Kč. Zároveň předložil způsob financování nákupu této nemovitosti.

Insolvenční správce podáním ze dne 05.08.2014 se přiklání k vyšší nabídce syna dlužníka Jiřího anonymizovano z 22.05.2014, kdy nemovitosti na LV č.156 má v úmyslu koupit za 1.700 000 Kč a zahradu v k.ú. Žalkovice p.č. 251/17 za 60.000 Kč. Celkem tedy nabízí za nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníka o 110. 000 Kč více nežli Ing. Daniel Fusek, který o zahradu neprojevil zájem a za nemovitosti na LV č.156 nabízí 1.650 000 Kč.

Blízká osoba může majetek z majetkové podstaty dlužníka nabýt jen výjimečně, a to tehdy, jestliže to soud povolí v odůvodněných případech (§ 295 odst. 1,3 IZ). V projednávané věci syn dlužníka Jiří anonymizovano nabídnul za nemovitosti na LV č. 156 nejvyšší nabídku, a to částku 1.700 000 Kč. Za zahradu v k.ú. Žalkovice zapsané na LV č. 416 nabídnul částku 60.000 Kč. Celkem tedy za nemovitosti nabídnul 1.760 000 Kč, kdy zároveň doložil financování nákupu těchto nemovitostí. Podle názoru soudu jde o částku, kterou by bylo obtížné ( ne-li nemožné ) získat jiným způsobem zpeněžení nemovitosti ( ať již dražbou nebo či mimo ni ). Nabídku na odkup nemovitostí na LV č. 156 učinil i věřitel Ing. Daniel Fusek za částku 1.650 000 Kč, který zároveň o zahradu v k.ú. Žalkovice neprojevil zájem. Insolvenční soud ve shodě s insolvenčním správcem má za to, že syn dlužníka Jiří anonymizovano poskytl vyšší nabídku nežli Ing. Daniel Fusek, a to o 110. 000 Kč, což je výhodnější pro přihlášené věřitele, neboť jejich pohledávky za dlužníkem budou uspokojeni vyšší částkou. Vzhledem k výše uvedenému soud považuje povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka za odůvodněné.

Ze všech těchto důvodů insolvenční soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Jiřímu anonymizovano .

Soud zároveň s ohledem na rozhodnutí dle výroků I. a II. tohoto usnesení zrušil závazné pokyny udělené insolvenčnímu správci ke zpeněžení dlužníkových nemovitostí (výrok III. usnesení).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Olomouci dne 15.08.2014 Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák, v.r. Tereza Rollerová samosoudce