KSOL 16 INS 23731/2014-A6
Číslo jednací: KSOL 16 INS 23731/2014-A6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě-pobočka Olomouc rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , IČ 64966909, Nádraží 339/5, 789 85, Mohelnice,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j.: KSOL 16 INS 23731/2014-A4 ze dne 16. 9. 2014 se r u š í .

Od ůvo d ně n í:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud vyzval dlužníka, aby sdělil a doplnil soudu ohledně dárce Kateřiny Blaťákové a řadu údajů uvedených v písmenech a) až d) uvedeného usnesení.

Proti tomuto usnesení podal včas námitky dlužník s tím, že soud není oprávněn zkoumat příjmovou a výdajovou situaci dárkyně. Dále dlužník uvedl, že nemá žádné informace ohledně obsahu výzvy soudu o dárkyni. Soud požaduje, aby dlužník doložil údaje v rozsahu jakoby dárkyně sama byla dlužníkem, a dle jeho názoru nelze dlužníkovy povinnosti přenášet na jiné osoby.

Insolvenční soud na základě podaných námitek proti ve výroku označeného usnesení dospěl k závěru, že námitky jsou důvodné, a proto napadené usnesení v celém rozsahu zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Olomouci dne 3. 11. 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková samosoudce