KSOL 16 INS 22228/2012-A8
Číslo jednací: KSOL 16 INS 22228/2012-A8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem Na orátě 497, 783 61, Hlubočky, trvale: Čsl. armády 445/22, 787 01 Šumperk, o insolvenčním návrhu dlužníka,

t a k t o:

Usnesení č. j. KSOL 16 INS 22228/2012-A4 ze dne 9. 11. 2012 se mění tak, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč n e u k l á d á.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j.-A4 ze dne 9. 11. 2012, které bylo dlužníku doručeno do vlastních rukou 6. 12. 2012, soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Odvolání dlužníka proti označenému usnesení bylo soudu doručeno dne 22. 11. 2012. Toto odvolání dlužník doplnil při výslechu konaném dne 20. 12. 2012.

Dlužník ve svém odvolání poukazuje na skutečnost, že soudu na základě výzvy ze dne 2. 10. 2012 doložil potvrzení o přerušení živnosti a výpis z živnostenského rejstříku, ze kterého je zřejmé, že má dlužník přerušeno provozování živnosti od 9. 10. 2012 zároveň připojil ke svému odvolání. S ohledem na tyto skutečnosti se dlužník domáhal zrušení citovaného usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a navrhl, aby bylo pokračováno v řízení.

Soud dospěl k závěru, že je dán důvod pro změnu napadeného rozhodnutí, a to z důvodu existence nových skutečností, které mohou být rozhodující pro posouzení splnění podmínek pro povolení oddlužení v dané věci, neboť dlužník doložil soudu, že má přerušenu živnost a v současné době tedy není podnikatelem, přičemž při vydání napadeného rozhodnutí potvrzení o přerušení živnosti dlužníka součástí spisu nebylo. Z těchto důvodů rozhodl soud dle ust. § 95 insolvenčního zákona tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 3. 1. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v. r. Alena Veselá, DiS. samosoudce