KSOL 16 INS 21054/2015
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOL 16 INS 21054/2015 Krajskému soudu v Ostravě Ze dne: 23.10.2015 pobočka v Olomouci Naše spis.zn.: 1 VSOL 1144/2015-A-10 Studentská 7 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 771 11 Olomouc telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 3. prosince 2015

¨

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, sp. zn., který byl odvolacímu soudu předložen dne 23.10.2015 k rozhodnutí o odvolání dlužníka Milana Josefíka (A-7), proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 2.9.2015, č.j.-A-6.

Odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno asistentkou soudce, takže po podání odvolání mělo být postupováno podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a změně souvisejících zákonů, ve kterém je stanoveno, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle ustanovení § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Z předkládací zprávy (číslo dokumentu A-8) není však zřejmé, zda se předseda senátu důvodností podaného odvolání zabýval. Bude proto třeba, aby o podaném odvolání buď rozhodl předseda senátu, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět, nebo věc opakovaně předložit k rozhodnutí odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou, v níž předseda senátu výslovně uvede, že má za to, že podanému odvolání nelze zcela vyhovět.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu