KSOL 16 INS 20401/2013-B17
Číslo jednací: KSOL 16 INS 20401/2013-B17

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Denk František, rč. 440331/194, Hrachoviska 203/14, 783 35 Olomouc-Chomoutov,

takto:

I. Insolvenční soud v postavení věřitelského výboru p o vo l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to Kristině anonymizovano , anonymizovano , bytem Svojsíkova 295-Švermov, 273 09 Kladno, ohledně podílu o velikosti ideální 1/3 k těmto nemovitostem:

-budova č. e. 31, rodinná rekreace v části obce Lužná, na pozemku p.č. 2128, -pozemku parc. č. 2128 zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku parc. č. 2129 trvalý travní porost, vše zapsáno na LV č. 744 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, katastrální území Lužná u Rakovníka, obec Lužná, okres Rakovník, za těchto podmínek:

a) dosažení kupní ceny minimálně 70.780,-Kč b) náklady zpeněžení a daň z převodu nemovitostÍ uhradí kupující c) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

II. Insolvenční soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to Kristině anonymizovano , anonymizovano , bytem Svojsíkova 295

Švermov, 273 09 Kladno, ohledně podílu o velikosti ideální 1/3 k těmto nemovitostem:

-budova č. e. 31, rodinná rekreace v části obce Lužná, na pozemku p.č. 2128, -pozemku parc. č. 2128 zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku parc. č. 2129 trvalý travní porost, vše zapsáno na LV č. 744 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník pro katastrální území Lužná u Rakovníka, obec Lužná, okres Rakovník, za těchto podmínek:

d) dosažení kupní ceny minimálně 70.780,-Kč e) náklady zpeněžení a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující f) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Odůvodnění:

Dlužníkova sestra Kristina anonymizovano podáním ze dne 7. 9. 2014 navrhla soudu vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku, když má zájem jakožto osoba dlužníkovi blízká získat koupí nemovitosti označené ve výroku tohoto rozhodnutí o velikosti ideální 1/3, když 2/3 těchto nemovitostí již spoluvlastní, a to za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem Miloslava Lva č. posudku: 518/126/13 ze dne 4. 9. 2013. Předmětný spoluvlastnický podíl je předmětem zajištění pohledávky přihlášeného věřitele č. 8 ČR-ČSSZ.

Insolvenční správkyně podáním ze dne 23. 10. 2014 má za to, že povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka je v tomto případě důvodné, protože se jedná o prodej osoby svědčící zákonné předkupní právo za kupní cenu schválenou zajištěným věřitelem, a rovněž je na místě přihlédnout k praktickým důvodům uvedeným v žádosti navrhovatelky, které vyplývají z dosavadních zvyklostí užívání dané nemovitosti.

Z pokynu zajištěného věřitele č. 8: ČR-ČSSZ ke způsobu zpeněžení předmětu zástavy ze dne 4. 9. 2014 soud zjistil, že je navrhováno zpeněžení předmětných nemovitostí mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce, za kupní cenu k místě obvyklou, nejméně ve výši ceny spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 stanovené znalcem v jeho posudku, výhradní činnosti insolvenčního správce na základě předchozí prezentace prodeje a s podmínkou úhrady celé kupní ceny před podáním návrhu na vklad.

Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 744 pro Katastrální úřad Lužná u Rakovníka, obec Lužná soud zjistil, že Kristina anonymizovano je spoluvlastníkem dvou třetin a dlužník František Denk spoluvlastníkem podílu o velikosti 1/3 nemovitostí, a to rodinné rekreace č. e. 31 na parc. č. 2128, parcely č. 2128 o výměře 26 m2-zastavěná plocha nádvoří a parcely č. 2129 o výměře 197 m2-trvalý travní porost, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležící do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě tří let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonem předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka jeho sestře Kristině anonymizovano . Jde o nemovitosti, které se nacházejí v Lužné u Rakovníka ve Středočeském kraji. Kristina anonymizovano spoluvlastní na základě zákonného předkupního práva 2/3 těchto nemovitostí, které slouží k rodinné rekreaci a podle znaleckého posudku Miloslava Lva jde o chatu a okolní pozemky. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o zpeněžování menšinového spoluvlastnického podílu k nemovitosti, jde o typově problematické zpeněžení s očekávanou nižší kupní cenou, nežli dle znaleckého posudku. Protože předmětem zpeněžení bude menšinový spoluvlastnický podíl, je možné, že by byl nezpeněžitelný, s ohledem na povahu nemovitostí.

Zajištěný věřitel č. 8: ČR-ČSSZ dle svého pokynu ke způsobu zpeněžení předmětu zástavy ze dne 4. 9. 2014 ukládá insolvenčnímu správci zpeněžení nejméně ve výši ceny zjištěné znaleckým posudkem, tedy za částku 70.780,-Kč. Insolvenční správce s povolením výjimky Kristině Řebíčkové souhlasí. S takovým postupem souhlasí i věřitelský výbor, jehož působnost vykonává insolvenční soud (viz výrok I. tohoto usnesení).

Insolvenční soud má na základě výše zjištěných skutečností za to, že je na místě povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podle § 295 odst. 3 IZ, když jinak obtížně zpeněžitelný majetek z majetkové podstaty, kde se očekává nižší výtěžnost než dle znaleckého posudku (pokud je vůbec nějaká), bude zpeněžen za částku, která odpovídá hodnotě dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem Miloslavem Lvem. Je zřejmé, že zpeněžení takového majetku, kdy jde o menšinový podíl, protože navrhovatelka je spoluvlastníkem většinového podílu a svědčí ji zákonné předkupní právo, soud považuje za vhodné v tomto případě výjimku z nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci.

V Olomouci dne 11. 11. 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková samosoudce