KSOL 16 INS 1946/2011
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOL 16 INS 1946/2011 Ze dne: Krajský soud v Ostravě Naše spis.zn.: 3 VSOL 645/2013-B-42 Pobočka v Olomouci Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová Studentská 7 telefon: 585532321 771 11 OLOMOUC e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 28. srpna 2013

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme věc vedenou u Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci pod sp. zn.bez věcného vyřízení.

Odvolacímu soudu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání věřitele CETELEM ČR, a.s. se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, identifikační číslo: 25085689 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 12.11.2012 č.j.-B-21, jímž soud vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníkem Ilonou Satorovou (výrok I.), zprostil funkce insolvenčního správce JUDr. Kamila Andree (výrok II.), schválil odměnu insolvenčního správce ve výši 14.400 Kč včetně DPH a přiznal insolvenčnímu správci náhradu hotových výdajů ve výši 2.880 Kč včetně DPH s tím, že tyto částky již byly insolvenčnímu správci zálohově uhrazeny (výrok III.) a osvobodil dlužnici od placení pohledávek: 1) věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a 2) věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit (výrok IV.), přičemž osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (výrok V.). Věřitel napadl svým odvoláním usnesení soudu prvního stupně v té části, v níž rozhodl o osvobození dlužnice od placení pohledávek.

Usnesení insolvenčního soudu o osvobození dlužníka od placení pohledávek (§ 414 IZ) se pokládá za rozhodnutí soudu prvního stupně v insolvenční věci, jimiž bylo rozhodnuto ve věci samé . Podle položky 22, bodu 1, písm. b) přílohy k zákonu 3 VSOL 568/2013-B-42

č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích-sazebníku poplatků, ve znění pozdějších předpisů, za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, je-li předmětem odvolacího řízení nepeněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 4. Soudní poplatek v daném případě činí podle položky 4 bod 1 písm. c) sazebníku soudních poplatků 2.000 Kč.

Podle obsahu spisu odvolatel, a tedy poplatník poplatku za podané odvolání, soudní poplatek, který je splatný již podáním odvolání, nezaplatil. Je zjevné, že soud prvního stupně tuto skutečnost pominul (v předkládací zprávě ani neuvádí, z jakých důvodů nebyl soudní poplatek vybírán).

Je proto zapotřebí, aby soud prvního stupně postupem podle ustanovení § 9 odst. 1, odst. 3 zákona o soudních poplatcích vyzval odvolatele k zaplacení soudního poplatku za podané odvolání dodatečně ve lhůtě, kterou mu určí, spolu s poučením o tom, že jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Zaplatí-li odvolatel soudní poplatek za podané odvolání dodatečně, ve lhůtě soudem prvního stupně stanovené, a nebude-li tedy důvod pro postup podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, soud prvního stupně předloží věc k rozhodnutí odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá