KSOL 16 INS 18774/2012-P2-14
Číslo jednací KSOL 16 INS 18774/2012-P2-14

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , IČO 65146301, bytem Hranice, Pod Lipami, o námitkách proti usnesení Krajského soudu v Ostravě- pobočka v Olomouci ze dne 10.6.2016, č.j. KSOL 16 INS 18774/2012-P2-12,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 10.6.2016, č.j. -P2-12, se mění tak, že se návrh na vstup do řízení věřitele Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlinsko, Smetanova 403, z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 10.6.2016, č.j. -P2-12, bylo rozhodnuto, že na místo přihlášeného věřitele č. 2 (číslo přihlášky P2) Českomoravská stavební spořitelna, a.s., v souladu s ust. § 183 IZ ve spojení s ust. § 18 IZ, vstupuje do řízení Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlinsko, Smetanova 403, a to v rozsahu 27.804,31 Kč.

Proti tomuto usnesení podal včasné námitky věřitel Českomoravská stavební spořitelna, a.s., když usnesením ze dne 29.3.2016 byla ohledně této částky jeho účast v insolvenčním řízení dlužníka ukončena. Usnesení nabylo právní moci dne 20.4.2016 a tím bylo řízení o této částce již pravomocně zastaveno a nelze tak návrhu na vstup do řízení na místo věřitele podle § 18 IZ vyhovět.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 29.3.2016, č.j -P2-9, které nabylo právní moci dne 20.4.2016, bylo zastaveno isir.justi ce.cz v rozsahu 27.804,31 Kč, neboť tato částka byla uhrazena paní Evou anonymizovano , věřitel v uvedeném rozsahu svou přihlášku pohledávky nevzal zpět, soud podle ust. § 186 ve spojení s ust. § 187 IZ řízení o pohledávce v rozsahu 27.804,31 Kč zastavil a ukončil tak v tomto rozsahu účast věřitele v insolvenčním řízení dlužníka.

Insolvenční soud vyhověl námitkám věřitele Českomoravská stavební spořitelna, a.s., neboť část řízení, do nějž má v úmyslu navrhovatelka Eva anonymizovano vstoupit, je již pravomocně zastaveno. Jelikož ohledně částky 27.804,31 Kč již řízení neprobíhá, není možné proto do něj vstupovat.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 18 odst. 4 IZ).

Olomouc 12.09.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Petra Poučová samosoudce