KSOL 16 INS 1858/2009-P25-4
Číslo jednací: KSOL 16 INS 1858/2009-P25-4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Kylar Miloš, rč. 740130/5758, Adresa: 789 01 Zábřeh-Hněvkov 51,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 16 INS 1858/2009-P25-2 ze dne 29.8.2012 s e m ě n í tak, že soud neodmítá přihlášku věřitele Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, se sídlem Praha 3, Vinohradská 180/1632, č. přihlášky P25. Právní mocí tohoto rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-P25-2 ze dne 29.8.2012 soud odmítl přihlášku věřitele č. 26 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, se sídlem Praha 3, Vinohradská 180/1632, č. přihlášky P25 a ukončil účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení. Proti tomuto rozhodnutí podal včasné odvolání věřitel č. 26.

Věřitel v odvolání poukazuje na skutečnost, že dlužník byl v usnesení, jímž byl zjištěn úpadek dlužníka i v insolvenčním rejstříku identifikován pouze identifikačním číslem. Veřitel č. 26, který má databázi svých klientů vedenou na bázi rodného čísla nebo data narození, nemohl řádně a včas identifikovat dlužníka v úpadku a ve stanovené lhůtě přihlásit svou pohledávku za dlužníkem do předmětného insolvenčního řízení. Přihlášku své pohledávky podal věřitel až poté, co bylo datum narození a rodné číslo zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

Soud dospěl k závěru, že je dán důvod pro změnu napadeného rozhodnutí, neboť dlužník byl skutečně v usnesení č.j.-B2 ze dne 15.5.2009, kterým byl zjištěn jeho úpadek, označen toliko jménem, příjmením, identifikačním číslem a místem podnikání. Datum narození či rodné číslo dlužníka v citovaném usnesení ani v insolvenčím rejstříku uvedeno nebylo a dlužníka tedy nebylo možno dle jeho jména, příjmení a data narození či rodného čísla v insolvenčním rejstříku vyhledat. Tuto slutečnost nelze přičítat k tíži věřitele, jakožto osoby, jíž má insolvenční rejstřík spolehlivě sloužit (viz rozh Nejvyššího soudu ČR 29 NSCR 35/2010). Byť byla přihláška pohledávky věřitele č. 26 (P 25) podána po lhůtě stanovené usnesením č.j.-B2 ze dne 15.5.2009, jímž byl zjištěn úpadek dlužníka, nelze, s ohledem na shora uvedené argumenty, přihlášku pohledávky věřitele č. 26 (P 25) považovat za opožděnou. Z tohoto důvodu rozhodl soud dle ust. § 95 insolvenčního zákona tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a napadené usnesení změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 17.9.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák, v.r. Lucie Opletalová samosoudce