KSOL 16 INS 18557/2013-A7
Číslo jednací: KSOL 16 INS 18557/2013-A7

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Zenka anonymizovano , anonymizovano , IČ 87039541, bytem Velké Kunětice 127, okres Jeseník, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 16 INS 18557/2013-A5 ze dne 13. 9. 2013 s e m ě n í tak, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A5 ze dne 13. 9. 2013, soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to z tohoto důvodu, že dlužník soudu ani na základě výzvy nedoložil zákonné náležitosti návrhu na povolení oddlužení-listiny dokládající dlužníkovy příjmy za celé období posledních 3 let a znalecký posudek, jehož předmětem by bylo ocenění nemovitostí ve vlastnictví dlužníka (§ 392 odst. 2 IZ). Očekávaným řešením dlužníkova úpadku tak bylo prohlášení konkursu na jeho majetek.

Soudu však bylo dne 12. 9. 2013 doručeno doplnění dlužníkova návrhu, jež obsahovalo vyžadovaný znalecký posudek a fotokopii dlužníkovy pracovní smlouvy. V okamžiku vydání usnesení, jímž byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, však toto doplnění ještě nebylo součástí spisu.

S ohledem na nové skutečnosti, jež jsou obsahem doplnění dlužníkova návrhu, je nezbytné usnesení, jímž byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení změnit tak, že se dlužníkovi tato povinnost neukládá a dlužníkův návrh znovu posoudit.

Soud upozorňuje dlužníka, že pokud svůj návrh neprodleně a beze zbytku nedoplní v souladu s výzvou provedenou usnesením ze dne 30.7.2013, č.j. KSOL 16 INS 18557/2013-A4, nebudou v jeho případě splněny podmínky pro povolení oddlužení a jediným možným řešením jeho úpadku tak bude prohlášení konkursu na jeho majetek.

Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 17. 10. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková samosoudce