KSOL 16 INS 179/2014-A4
Číslo jednací: KSOL 16 INS 179/2014-A4

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodnul samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , IČ : 88863310, Jižní 1297/22, 789 85 Mohelnice, o nařízení předběžného opatření,

takto:

Insolvenční soud n a ř i z u j e předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Filipu Exnerovi, Exekutorský úřad Praha 7 se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 151 EX 595/13 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po celou dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pod sp. zn. KSOL 16 INS 179/2014 k dispozici v tomto řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné ( § 91 insolvenčního zákona).

V Olomouci dne 07.01.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák, v.r. Tereza Rollerová samosoudce