KSOL 16 INS 17434/2015-A6
Číslo jednací: KSOL 16 INS 17434/2015-A6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: 1) Jiří anonymizovano , anonymizovano , Werichova 656/19, 779 00, Olomouc-Nové Sady, a 2) Jana anonymizovano , nar. 03.08.1979, IČO 03654761, Werichova 656/19, 779 00, Olomouc-Nové Sady,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS 17434/2015-A4 ze dne 10.07.2015, se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužníků neodmítá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníků doručeným soudu dne 02.07.2015 bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužníci spojili insolvenční návrh se společným návrhem manželů na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení zvolili plnění splátkového kalendáře.

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu z důvodů, které jsou uvedeny v tomto usnesení.

Proti tomuto rozhodnutí podali včas odvolání dlužníci s tím, že dle jejich názoru je splatnost jejich 3 závazků v insolvenčním návrhu uveden a přímo v odstavci 07, kde uvádějí splatnost svých závazků vůči věřitelům Provident Financial s.r.o. (poslední splátka splatná dne 15.03.2015), Fair Credit International, SE (poslední splátka splatná dne 01.03.2015) a Ferratum Czech s.r.o. (splatný dne 05.02.2015). Dále dlužníci nesouhlasili s názorem insolvenčního soudu, že připojili k insolvenčnímu návrhu seznam svých závazků, ale u závazků čtyř svých věřitelů neuvedli konkrétní údaj o jejich splatnosti. Navrhli proto zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně.

Z obsahu insolvenčního spisu soud zjistil, že dlužníci v insolvenčním návrhu uvedli splatnosti minimálně u dvou svých závazků a tyto závazky nejsou schopni plnit.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednicích zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyššímu soudním úředníkem občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek, jako proti rozhodnutí předsedy senátu, podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne má-li zato, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu I. stupně a lze je napadnout odvoláním.

Na základě soudem provedených zjištění bylo ve věci prokázáno, že odvolání dlužníků podané proti rozhodnutí soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu bylo v celém rozsahu důvodné. Dlužníci v něm správně uvedli, že v insolvenčním návrhu řádně vylíčili rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek, zejména uvedli splatnosti minimálně u dvou svých závazků, přičemž je v řízení prokázáno, že je nejsou schopni plnit. Soud proto v souladu s výše citovaným ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. zcela vyhověl odvolání dlužníků a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e právo odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 12. 8. 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Mgr. Šárka Kuchařová samosoudce