KSOL 16 INS 16700/2016-A12
Číslo jednací: KSOL 16 INS 16700/2016-A12

U S N E S E N Í

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v právní věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , byte m Býškovice 33, pro doručování Holešov, Novosady 1359/5, o odvolání dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 27.9.2016, č. j.-A8 s e z r u š u j e.

Odův o d ně ní:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 27.9.2016, č.j.-A8 byla vyslovena místní nepříslušnost Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena místně příslušnému Krajskému soudu v Brně.

Dne 14.9.2016 bylo soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti shora uvedenému usnesení, ve kterém navrhuje zrušení tohoto rozhodnutí, neboť většinu času v týdnu pobývá na adrese trvalého pobytu, tj. na adrese Býškovice 33. Na adresu aktuální korespondenční adresy dojížděl pouze příležitostně, na návštěvy.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednicích zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyššímu soudním úředníkem občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek, jako proti rozhodnutí předsedy senátu, podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občansko právních a obchodních věcech rozhodne má-li zato, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu I. stupně a lze je napadnout odvoláním. isir.justi ce.cz (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle věty první § 85 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Podle ust. § 105 odst. 1 o.s.ř. místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Dle odst. 2 téhož ustanovení vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle Přílohy č. 2 k zákonu o soudech a soudcích do obvodu Krajského soudu v Ostravě patří obvody okresních soudů v Bruntále, Frýdku-Místku, Jeseníku, Karviné, Novém Jičíně, Olomouci, Opavě, Ostravě, Přerově, Šumperku a ve Vsetíně.

Dlužník v rámci svého odvolání doplnil tvrzení rozhodná pro posouzení místní příslušnosti soudu a z těchto nyní jednoznačně vyplývá, že úmysl zdržovat se trvale má na adrese Býškovice 33. Obec Býškovice se nachází v okrese Přerov. Tzn. místně příslušným k insolvenčnímu řízení je tak Krajský soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci. Jelikož podanému odvolání lze zcela vyhovět, rozhodl samosoudce o zrušení napadaného rozhodnutí.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci.

Olomouc 18. 10. 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Aneta Jandová, DiS. samosoudce