KSOL 16 INS 15544/2014-A10
Číslo jednací: KSOL 16 INS 15544/2014-A10

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka : "M-CONTAKT" společnost s ručením omezeným, IČ 43965342, se sídlem : Žižkova 894, 783 53, Velká Bystřice, o návrhu věřitele-navrhovatele: Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem: Letní 366, 783 65, Mariánské Údolí,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci číslo jednací: KSOL 16 INS 15544/2014-A8 ze dne 4. 9. 2014 se v celém rozsahu r u š í .

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud zavázal insolvenční navrhovatelku k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50. 000,-Kč.

Včas podaném odvoláním navrhovatelka navrhla zrušení rozhodnutí v celém rozsahu z důvodu, že zálohu na náklady insolvenčního řízení nelze uložit zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovně-právních nárocích.

Insolvenční soud podle § 95 IZ v celém rozsahu odvolání insolvenční navrhovatelky vyhověl, protože je důvodné. Insolvenční soud při svém rozhodování o záloze na náklady insolvenčního řízení podle § 108 IZ přehlédl, že insolvenční navrhovatelka je zároveň i zaměstnancem dlužníka. Takovému insolvenčnímu navrhovateli nemůže být uložena záloha na náklady insolvenčního řízení (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Ze všech těchto důvodů soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci.

V Olomouci dne 16. 10. 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková samosoudce