KSOL 16 INS 14856/2015-A6
Číslo jednací: KSOL 16 INS 14856/2015-A6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Zdenka anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Olomouc, Horní náměstí 583, adresa pro doručování: Olomouc, Josefa Beka 4, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. KSOL 16 INS 14856/2015-A4, ze dne 21. 7. 2015 s e m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužníka n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku označeným rozhodnutím insolvenční soud odmítl insolvenční návrh dlužníka z důvodu neuvedení platnosti svých závazků v insolvenčním návrhu ani seznamu závazků.

Proti tomuto usnesení podal včas odvolání dlužník a navrhl, aby bylo předmětné rozhodnutí změněno a insolvenční soud rozhodl o povolení oddlužení. Dlužník v odvolání poukazuje na seznam závazků, kdy datum splatnosti u každého uvedeného závazku je označeno ve sloupci jako datum splatnosti celého závazku. Dlužník má za to, že předměty insolvenčního návrhu obsahují veškeré údaje a informace prokazující úpadek dlužníka, a to včetně uvedení splatnosti jednotlivých závazků dlužníka.

Soud ze seznamu závazků insolvenčního dlužníka zjistil, že u věřitele Cetelem ČR, a.s. je datum splatnosti celého závazku 4. 6. 2007 a u dlužníkova věřitele Smart Finance, s.r.o. je datum splatnosti celého závazku 21. 12. 2004.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, proti rozhodnutí vydanému justičním čekatelem nebo soudním tajemníkem ve věci uvedené v § 6 odst. 1 až 4 uvedeného zákona lze podat opravný prostředek za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu (samosoudce). Podaný opravný prostředek se však předloží nejprve předsedovi senátu (samosoudci), který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět.

Insolvenčního soud považuje odvolání dlužníka proti usnesení označenému ve výroku tohoto rozhodnutí, kterým byl insolvenční návrh dlužníka odmítnut, za důvodné. V předmětné věci došlo k přehlédnutí v seznamu závazků dlužníka, ve sloupci, v němž je označena splatnost celého závazku u každého z označených věřitelů, tzn. že dlužník povinnost, kterou mu ukládá insolvenčního zákona, tj. uvést splatnosti všech svých závazků, splnil. Z výše uvedených důvodů insolvenční soud změnil napadené rozhodnutí podle výše citovaného ust. § 7 odst. 1 jednacího řádu pro okresní a krajské soudy tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení jeho opisu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci.

V Olomouci dne 13. 8. 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Mgr. Šárka Kuchařová samosoudce