KSOL 16 INS 14419/2013-A8
Číslo jednací: KSOL 16 INS 14419/2013-A8

U S N E S E N Í

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v právní věci dlužníka-Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratrská 1988/10, 750 02, Přerov, Přerov I-Město,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS14419/2013-A6 ze dne 4. 7. 2013, kterým bylo rozhodnuto o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč s e v celém rozsahu r u š í .

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud rozhodl o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč a to dlužníkovi z důvodu, které jsou uvedeny v tomto usnesení.

Proti tomuto rozhodnutí včas podal odvolání dlužník. V odvolání uvedl, že jeho dárce Josef Směták se svou manželkou prodávají nemovitost, kdy z kupní ceny budou vyplaceny veškeré jimi uvedené závazky a budete tedy schopen poskytovat dlužníkovi dar ve výši 2.000 Kč. Tyto skutečnosti byly dlužníkem doloženy výpisem z katastru nemovitostí a rezervační smlouvou, z nichž výše uvedené skutečnosti vyplývají.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednicích zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyššímu soudním úředníkem občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek, jako proti rozhodnutí předsedy senátu, podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občansko právních a obchodních věcech rozhodne má-li zato, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu I. stupně a lze je napadnout odvoláním.

Na základě soudem provedených zjištění bylo ve věci prokázáno, že dlužník nově splňuje podmínky pro další úvahy soudu o jeho oddlužení, a to s ohledem na doložení výše uvedených skutečností. Tyto skutečnosti byly pro soud rozhodující, při úvahách o zrušení předmětného rozhodnutí, které napadl dlužník odvoláním.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e právo odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 5. 8. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková samosoudce