KSOL 16 INS 1437/2015-P4-6
Číslo jednací: KSOL 16 INS 1437/2015-P4-6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Dana Dittrichová, nar. 11. 9. 1978, bytem Rapotín 529, o přihlášce pohledávky věřitele č. 4, č. přihlášky P4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS 1437/2015-P4-2 ze dne 14. 9. 2015, se mění tak, že přihláška věřitele Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO 47114304, se sídlem Praha, Kodaňská1441/46, se neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud rozhodl o odmítnutí přihlášky věřitele a zároveň ukončil jeho účast v insolvenčním řízení. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo zjištění soudu, že věřitel přihlásil svou pohledávku jeden den po marném uplynutí třicetidenní propadné lhůty pro přihlašování pohledávek stanovené podle § 173 insolvenčního zákona, když posledním dnem této lhůty byl den 9. 9. 2015, a z obsahu insolvenčního spisu-obálky založené za přihláškou pohledávky-plyne, že k poštovní přepravě předložil věřitel přihlášku pohledávky provozovateli poštovních služeb až dne 10. 9. 2015, tedy po lhůtě.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání, v němž uvedl a doložil kopii podacího lístku, který k pozdější výzvě soudu doložil jeho originálem, že provozovateli poštovních služeb předložil přihlášku pohledávky poslední den lhůty, tedy dne 9. 9. 2015.

Insolvenční soud po tomto zjištění, které nebylo patrné před jeho rozhodnutím z insolvenčního spisu, ve věci postupoval podle § 95 insolvenčního zákona a změnil své rozhodnutí tak, že přihláška pohledávky věřitele Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky se neodmítá, protože v řízení věřitel dodatečně prokázal, že přihlášku pohledávky přihlašoval včas. Soud tedy věřiteli v celém rozsahu, tzv. autoremedurou, vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení jeho opisu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci.

V Olomouci dne 6. 1. 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Mgr. Šárka Kuchařová samosoudce