KSOL 16 INS 14296/2012-B22
Číslo jednací: KSOL 16 INS 14296/2012-B22

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: REAL Projekt Group, s.r.o., v likvidaci , IČ 2787033, Tršice 53, PSČ 783 57, o insolvenčním návrhu věřitelů-navrhovatelů: a) Mgr. Matouš Pelikán, Na Vozovce 333/21, 779 00 Olomouc, b) Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, adresa pro doručování: Česká spořitelna, a.s., Regionální Centrum Olomouc, Tř. Svobody 19, 771 05 Olomouc,

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka REAL Projekt Group, s.r.o., v likvidaci navrhovateli Lumíru Závodníkovi ohledně tohoto majetku:

-pozemek p.č. 1016/3 o výměře 5190 m2-orná půda, -pozemek p.č. 1016/28 o výměře 6100 m2-orná půda, zapsáno na LV č. 992 pro k.ú. Tršice, obec Tršice, okres Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, a to formou prodeje mimo dražbu za cenu ve výši 1.129.000,-Kč, a dále majetek:

-projektová dokumentace a inženýrské činnosti na akci-zastavovací plán pro 18 RD Tršice-Nad Rybníčkem-studie, dokumentace pro ÚŘ, vyhotovená v r. 2009 formou prodeje mimo dražbu za cenu ve výši 20.000,-Kč.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným soudu dne 7. 10. 2013 se bývalý jednatel dlužníka Lumír Závodník domáhal výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podle § 295 odst. 2, 3 IZ. Žadatel uvedl, že je bývalý společník a jednatel dlužníka s tím, že na ve výroku uvedené pozemky byl zpracován znalecký posudek znalce Ing. Františka Háse č. 38/2013, kde odhadní cena těchto pozemků činí dle znaleckého posudku 820.000,-Kč. Nabízená kupní cena je tedy podstatně vyšší než odhadní cena dle znaleckého posudku a realizací tohoto prodeje nemůže dojít k poškození věřitelů.

Zástupce věřitelů Česká spořitelna, a.s. svým podáním ze dne 4. 10. 2013 souhlasila s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční správkyně svým podáním ze dne 4. 10. 2013 souhlasila s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka s tím, že se nejedná o nabídku koupě, která by zkracovala majetkovou podstatu dlužníka, navíc ohledně předmětného majetku již v minulosti proběhla aukce, když se nedostavil žádný dražitel.

Insolvenční soud vyhověl žádosti bývalého společníka a jednatele dlužníka Lumíra Závodníka a udělil mu povolení výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka podle § 295 odst. 2, 3 IZ a to proto, že v důsledku takového prodeje nemůže dojít k poškození věřitelů, neboť Lumír Závodník nabízí za oba pozemky částku 1.130.000,-Kč, tedy vyšší než-li na kterou zní znalecký posudek č. 38/2013 zpracovaný znalcem Ing. Františkem Hásem, tedy na částku 820.000,-Kč. Prodej této části majetkové podstaty nebude také na újmu ostatním věřitelům. Zástupce věřitelů Česká spořitelna, a.s. a insolvenční správkyně svými podáními ze dne 4. 10. 2013 s udělením této výjimky soudem vyslovili souhlas.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Olomouci dne 15. 10. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková samosoudce