KSOL 16 INS 140/2012-P3-4
Číslo jednací KSOL 16 INS 140/2012-P3-4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Holiš anonymizovano , anonymizovano , Adresa: Krasov 25, 790 55 Vidnava

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. KSOL 16 INS 140/2012-P3-2 ze dne 30.4.2012 s e m ě n í tak, že se řízení o přihlášce pohledávky věřitele č.3 GE Money Bank a.s, se n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení ohledně přihlášky pohledávky věřitele č. 3 GE Money Bank a.s., z titulu litispendence, kdy podle tohoto rozhodnutí věřitel přihlásil jak v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci pod sp. zn.-P3, tak i v řízení vedeném u téhož soudu sp. zn. KSOL 16 INS 139/2012 stejnou přihlášenou pohledávku na základě téže smlouvy o úvěru, a to č. 300753925.

Proti tomuto usnesení podal včas odvolání věřitel, jehož podání bylo soudu doručeno dne 17.5.2012.Věřitel v odvolání proti ve výroku označeném usnesení uvedl, že v řízeních sp. zn. KSOL 16 INS 139/2012 apřihlásil rozdílné pohledávky z rozdílných smluv o úvěru. V prvním případě to byla smlouva č. 0198944890 z 9.7.2010, kdy jde o pohledávku ve výši 272.41,87 Kč, ve druhé případě jde o smlouvu o úvěru č. 300753925 a pohledávku ve výši 80.361 Kč. Podle názoru odvolatele bylo důvodem pro vydání napadeného usnesení pravděpodobně to, že na přezkumném listu pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení sp. zn. KSOL 16 INS 139/2012 byla omylem uvedena smlouva o úvěru č. 300753925, tedy táže smlouva, stejná smlouva, která je důvodem vzniku na přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení sp.zn..

Insolvenční soud podle § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících v celém rozsahu odvolání odvolateli vyhověl. Insolvenční soud totiž zjistil, že v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci sp. zn. KSOL 16 INS 139/2012 byla přihlášena z titulu smlouvy o úvěru s pojištěním schopnosti splácet expres č. 0198944890 přihlásil pohledávku z titulu smlouvy o úvěru č. 300753925 ve výši 80.361 Kč.

Z těchto důvodů insolvenční soud vyhověl odvolání odvolatele v celém rozsahu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e právo odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci. prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 30.5.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák, v.r. Lucie Opletalová samosoudce