KSOL 16 INS 139/2012-P6-4
Číslo jednací KSOL 16 INS 139/2012-P6-4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Holišová anonymizovano , anonymizovano , Adresa: Krasov 25, 790 55 Vidnava,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. KSOL 16 INS 139/2012-P6-2 ze dne 30.4.2012 s e m ě n í tak, že se řízení o přihlášce pohledávky věřitele č. 6 CETELEM ČR a.s., co do části týkající se dílčí pohledávky č. 1 ve výši 481.721,27 Kč, nezastavuje.

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení stran dílčí pohledávky č. 1, z titulu litispendence na základě názoru vyjádřeného Vrchním soudem v Praze č.j. 2VSPH 14/2010-43 ve věci sp.zn. 57 ICm 455/2010 / sp. zn. KSLB 57 INS 2163/2010.

Proti tomuto usnesení bylo podáno odvolání věřitele z 15.5.2012 a to včas, když bylo soudu doručeno do datové schránky. Odvolatel namítal nesprávnost rozhodnutí prvostupňového soudu a navrhoval zrušení rozhodnutí v celém rozsahu s tím, že předmětem řízení o přihlášce pohledávky věřitele se pokračuje. Odvolání argumentoval tím, že na projednávanou věc nedopadá výše citované rozhodnutí prvostupňovým soudem, a to z důvodu, že nelze o spojená řízení manželů. Prostupňovému rozhodnutí vytýká nesprávné právní posouzení věci, poukazuje přitom na možné komplikace pokud by bylo řízení o přihlášené pohledávce u jednoho z manželů zastaveno.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících Státního zastupitelství zastupujících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejdříve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze jej napadnout odvoláním.

Podle názoru soudu je odvolání věřitele důvodné. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 2VSPH 14/2010 ze dne 3.2.2011 skutečně nedopadá na projednávanou věc a týká se pouze případů, kdy řízení účastníků insolvenčního řízení jež jsou manželé je spojeno ke společnému řízení a tedy adekvátní formou uplatnění pohledávky odpovídající společnému závazku manželů. Do insolvenčního řízení je přihláška jediné pohledávky směřující i proti oběma solidárně zavázaným manželům. V situaci, kdy insolvenční soud v projednávané věci řeší naznačenou problematiku společnou distribucí, usnesení o schválení oddlužení je řešením této situace, kdy věřitel přihlásil pohledávku vůči oběma manželům do jejich insolvenčních řízení to, že duplicitně přihlášeným pohledávkám lze přihlédnout jen jednou a nikoliv dvakrát (usnesení Vrchního soudu v Praze č.. 1VSPH 464/2010-B11 ze dne 22.6.2010 ve věci KSUL 70 INS 2745/2010).

Ze všech těchto důvodů insolvenční soud v celém rozsahu vyhověl odvolání věřitele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e právo odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci. prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 29.5.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák, v.r. Lucie Opletalová samosoudce