KSOL 16 INS 12871/2013-A9
Číslo jednací: KSOL 16 INS 12871/2013-A9

U S N E S E N Í

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v právní věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem 783 42, Lutín-Třebčín 44,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS 12871/2013-A4 ze dne17. 6. 2013, kterým bylo rozhodnuto o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč s e v celém rozsahu r u š í .

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud rozhodl o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč a to dlužníkovi z důvodu, které jsou uvedeny v tomto usnesení.

Proti tomuto rozhodnutí včas podal odvolání dlužník. Přílohou odvolání dlužníka je darovací smlouva, kterou s ním jakožto dárce uzavřel Dušen Přibil na částku 3.500 Kč měsíčně, kterou se zavazuje dlužníkovi poskytovat .

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednicích zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyššímu soudním úředníkem občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek, jako proti rozhodnutí předsedy senátu, podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občansko právních a obchodních věcech rozhodne má-li zato, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu I. stupně a lze je napadnout odvoláním.

Na základě soudem provedených zjištění bylo ve věci prokázáno, že dlužník nově splňuje podmínky pro další úvahy soudu o oddlužení, a to s ohledem na předložení výše uvedené darovací smlouvy. Tyto skutečnosti byly pro soud rozhodující, při úvahách o zrušení předmětného rozhodnutí, které napadl dlužník odvoláním.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e právo odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 2. 9. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková samosoudce