KSOL 16 INS 10756/2015-A12
Číslo jednací: KSOL 16 INS 10756/2015-A12

U s n e s e ní Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v právní věci dlužníka: č. 1: Josef anonymizovano , anonymizovano , IČ: 12689190, 753 53, Všechovice 18, a dlužníka č. 2: Ludmila anonymizovano , nar. 18.11.1959, 753 53, Všechovice 18,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS 10756/2015-A9 ze dne 23.06.2015, kterým bylo rozhodnuto o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč se v celém rozsahu r u š í.

Odův o d ně ní:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud rozhodl o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, a to dlužníkům z důvodů, které jsou uvedeny v tomto usnesení.

Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení bylo dlužníkům doručeno dne 25.06.2015. Lhůta pro podání odvolání uplynula dnem 10.07.2015.

Dlužníci podali proti výše uvedenému usnesení odvolání, které bylo doručeno soudu dne 13.07.2015 a podáno k poštovní přepravě dne 10.07.2015, tzn. poslední den odvolací lhůty.

Dlužníci v odvolání, doplněném podáním doručeným soudu dne 17.07.2015, uvedli, že dlužník č. 1 uzavřel dne 13.07.2015 smlouvu o důchodu, ve které se pan David Bzonek zavazuje poskytovat dlužníkovi č. 1 po dobu trvání oddlužení měsíční důchod ve výši 5.450,-Kč. Dále dlužník č. 2 sdělil, že je od 01.07.2015 veden v evidenci uchazečů o zaměstnání s přiznanou podporou v nezaměstnanosti.

Soud vycházeje z odůvodnění usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení vzal za osvědčeno, že dlužník č. 1 má čistý měsíční příjem z podnikatelské činnosti ve výši 9.768,-Kč. Dlužník č. 2 nemá žádný postižitelný příjem. Dlužník č. 1 má dále příjem ze smlouvy o důchodu ve výši 5.450,-Kč. Z čistého měsíčního příjmu dlužníka z podnikatelské činnosti tak lze při jedné vyživovací povinnosti srazit měsíčně částku 1.412,-Kč. K této částce je třeba připočítat příjem ze smlouvy o důchodu ve výši 5.450,-Kč. Postižitelná měsíční částka pro účely oddlužení tak činí částku 6.862,-Kč. Od této částky je třeba odečíst měsíční zálohu na odměnu insolvenčního správce ve výši 1.633,50 Kč. Čistá výše měsíční splátky určená pro rozdělení mezi nezajištěné věřitele tak činí částku 5.228,50 Kč. Při výši nezajištěných závazků dlužníků 1.016.711,-Kč tak bude činit uspokojení nezajištěných věřitelů za 5 let částku 313.710,-Kč, což představuje 30,86 %.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednicích zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyššímu soudním úředníkem občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek, jako proti rozhodnutí předsedy senátu, podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občansko-právních a obchodních věcech rozhodne má-li zato, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu I. stupně a lze je napadnout odvoláním.

Na základě soudem nově provedených zjištění bylo ve věci prokázáno, že dlužníci nově splňují podmínky pro další úvahy soudu o jejich oddlužení. Dlužník č. 1 především předložil spolu s odvoláním proti ve výroku označeném usnesení, darovací smlouvu, kterou uzavřel s dárcem Davidem Bzonkem a jejímž předmětem je pravidelný měsíční dar ve výši 5.450,-Kč. Tyto skutečnosti byly pro soud rozhodující, při úvahách o zrušení předmětného rozhodnutí, které napadl dlužník odvoláním.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e právo odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 21. 7. 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Tereza Málková, DiS. samosoudce