KSOL 10 INS 9022/2017-B14
Č. j.: KSOL 10 INS 9022/2017-B14

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci

dlužníka: Ing. Kostrejová anonymizovano , anonymizovano , bytem Heyrovského 416/8, 779 00 Olomouc-Povel,

takto:

Soud dle ust. § 295 odst.3 zák.č. 182/2006 Sb. povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Heyrovského 416/8, 779 00 Olomouc, a to:

-Pozemek parc. č. St. 1082 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 736, bydlení a pozemek parc.č. 376/15, zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí v k.ú. a obci Vodňany, okres Strakonice, který nabyl v dražbě za nejvyšší učiněné podání 705.000 Kč.

Odůvodnění:

Soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými, kdy žadatel je synem dlužníka, přičemž majetek nabyl v dražbě za nejvyšší učiněné podání, které výrazně převýšilo znaleckým posudkem stanovenou jeho obecnou cenu.

Poučení:

Proti usnesení mohou podat odvolání jen osoby, o jejichž návrhu bylo rozhodnuto, a to do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci. U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

Olomouc 1.března 2018

Mgr. Bronislav Šlahař v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Sikorová. isir.justi ce.cz