KSOL 10 INS 8621/2012-B12
Číslo jednací:KSOL 10 INS 8621/2012-B12

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: a) František Rudolf, rč: 570531/0699, Dvorská 151/5, 783 35 Skrbeň, b) Zdeňka Rudolfová, 575327/1953, Dvorská 151/5, 783 35 Skrbeň, oba pr. zastoupeni: Mgr. Dagmar Beníková, advokátka se sídlem Legionářská 3, 772 00 Olomouc,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. KSOL 10 INS 8621/2012-B5 ze dne 27.2.2013 s e ve výroku XI. bodu 2. m ě n í a nově zní takto: z částky určené pro uspokojení věřitelů nejprve odečetl svou odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 1 633,50,-Kč měsíčně (uvedeno včetně DPH 21%).

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 27.2.2013 schválil Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Ve výroku XI. bodu 2. byla insolvenčnímu správci přiznána záloha na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 1 350 Kč měsíčně. V době, kdy insolvenční soud rozhodoval o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nebyl insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty. Podáním doručeným soudu dne 28.3.2013 oznámil insolvenční správce, že se s účinností od 1.4.2013 stal plátcem daně z přidané hodnoty a zároveň doložil soudu osvědčení o registraci k DPH. Soud proto na základě této změny poměrů přistoupil ke změně usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, kdy přiznal insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů navýšenou o DPH.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Olomouci dne 9.9.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař, v.r. Jana Fuksíková samosoudce