KSOL 10 INS 7955/2012-B11
Číslo jednací: KSOL 10 INS 7955/2012-B11

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Ludmila Hubáčková, rč: 505505/069, Lužická 392/12, 779 00 Olomouc-Povel,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. KSOL 10 INS 7955/2012-B5 ze dne 18.10.2012 s e ve výroku III. bodu 1. m ě n í a nově zní takto: si ponechal částku 900 Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající DPH, kterou je správce povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 18.10.2012 schválil Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Ve výroku III. bodu 1. byla insolvenčnímu správci přiznána záloha na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 900 Kč měsíčně. V době, kdy insolvenční soud rozhodoval o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nebyl insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty. Podáním doručeným soudu dne 28.3.2013 oznámil insolvenční správce, že se s účinností od 1.4.2013 stal plátcem daně z přidané hodnoty a zároveň doložil soudu osvědčení o registraci k DPH. Soud proto na základě této změny poměrů přistoupil ke změně usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, kdy přiznal insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů navýšenou o DPH.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Olomouci dne 09.09.2013 Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař v.r. Tereza Rollerová samosoudce