KSOL 10 INS 7799/2015-A15
Číslo jednací: KSOL 10 INS 7799/2015-A15

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníků: 1) Ivan anonymizovano , anonymizovano , Olomoucká 140/30, 751 24 Přerov, Přerov II-Předmostí, 2) Dagmar anonymizovano , nar. 27.03.1971, Olomoucká 140/30, 751 24 Přerov, Přerov II-Předmostí, o insolvenčním návrhu dlužníků, takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 7799/2015-A13 ze dne 25.9.2015 s e m ě n í tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení s e n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A13 ze dne 25.9.2015 soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníkům povinnost zaplatit společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Soud k včasnému odvolání dlužníků změnil shora uvedené usnesení, když bylo dodatečně dlužníky doloženo, že se změnily skutkové okolnosti rozhodné pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 26.10.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař v.r. Tereza Málková, DiS. samosoudce