KSOL 10 INS 716/2014-B13
Č. j.: KSOL 10 INS 716/2014-B13

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci

dlužníků-manželů: Blíhal anonymizovano , anonymizovano , bytem 788 23 Jindřichov 6, Šumperk, a Blíhalová anonymizovano , anonymizovano , bytem 788 23 Jindřichov 6

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 2.1.2018, č.j. KSOL 10 INS 716/2014-B11, se ve výroku III. mění tak, že soud schvaluje odměnu insolvenčního správce ve výši 57.172,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 11.434,50 Kč včetně DPH; tyto částky již byly správci zálohově uhrazeny.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 2.1.2018, č.j.-B11 vzal Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, na vědomí splnění oddlužení dlužníků-manželů Blíhalových (výrok I.), zprostil funkce insolvenční správkyni Mgr. Pavlínu Jaškovou (výrok II.), schválil její odměnu a náhradu hotových výdajů (výrok III.) a osvobodil dlužníky-manžele od placení pohledávek dle ust. §414 insolvenčního zákona (výroky IV.-V.). Odměnu insolvenčního správce přitom insolvenční soud určil s odkazem na vyhlášku č. 313/2007 Sb. za 37 započatých kalendářních měsíců ve výši 50.366,25 Kč včetně DPH a náhradu jeho hotových výdajů za stejné období ve výši 10.073,25 Kč včetně DPH, kdy tyto částky již byly správci zálohově uhrazeny. 2. Proti výroku III. podal insolvenční správce včasné odvolání, kterým se domáhal přiznání odměny ve výši 57.172,50 Kč včetně DPH a náhrady hotových výdajů ve výši 11.434,50 Kč, neboť mu má náležet odměna a náhrada hotových výdajů také za období od května 2014 do září 2014, tedy od povolení oddlužení do jeho schválení, přičemž tato odměna a náhrada hotových výdajů mu již byly zálohově dlužníkem uhrazeny, nebyly však administrativní chybou začleněny do zprávy o splnění oddlužení, i když je zjevné, že má insolvenční správce na tyto částky nárok. 3. Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění rozhodnutí vydaná v insolenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. 4. Soud k včasnému odvolání insolvenčního správce v souladu s ust. § 95 IZ rozhodl tzv. autoremedurou tak, jak je uvedeno ve výrokové částí tohoto usnesení, neboť dle vyhlášky

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Sejkorová. isir.justi ce.cz

č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, účinné v době rozhodnutí soudu o úpadku dlužníků, tj. ve znění účinném od 1.1.2014 (vyhláška 398/2013 Sb.) činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1.125 Kč (ust. §3 písm. b) vyhlášky) a náhrada hotových výdajů v takovém případě 225 Kč (ust. §7 odst. 4 vyhlášky), a to obě částky za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře, kteréžto částky musí být dále v případě, že je insolvenční správce plátcem DPH, v souladu s ust. §38 odst. 1 insolvenčního zákona navýšeny o tuto daň. Celkem tedy insolvenčnímu správci za 42 započatých kalendářních měsíců náleží odměna ve výši 57.172,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 11.434,50 Kč a tyto částky již byly insolvenčnímu správci dlužníkem zálohově uhrazeny.

Poučení:

Proti tomuto usnesení odvolání lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci. U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť (insolvenční správce, dlužník), začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

Olomouc 23.ledna 2018

Mgr. Bronislav Šlahař v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Sejkorová.