KSOL 10 INS 5821/2015-B16
Číslo jednací: KSOL 10 INS 5821/2015-B16

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Ludmily anonymizovano , anonymizovano , bytem 783 83 Troubelice 43,

takto:

-Soud dle ust. § 295 odst.3 zák.č. 182/2006 Sb. povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch Michaela Haufa, bytem Troubelice 43, a to: -pozemek parc. č. 780, o výměře 288 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Troubelice č. p. 43, objekt bydlení, zapsaný na LV č. 186, pro obec Troubelice, k. ú. Troubelice, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, -pozemek parc. č. 781-zahrada o výměře 596 m2, zapsaný na LV č. 186, pro obec Troubelice, k. ú. Troubelice, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, -pozemek p. č. 782-orná půda o výměře 960 m2, zapsaný na LV č. 186, pro obec Troubelice, k.ú. Troubelice, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc a -pozemek p. č. 1251/105-orná půda o výměře 3524 m2, zapsaný na LV č. 186, pro obec Troubelice, k. ú. Troubelice, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc,

za předpokladu:

-úhrady minimální kupní ceny ve výši 340.000 Kč, kdy tato kupní cena bude současně nejvyšší nabídnutou cenou, -kupní cena bude zajišťovat úhradu veškerých pohledávek za majetkovou podstatou a veškerých přihlášených pohledávek, -kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a -kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí a daň s převodu nemovitostí.

Odůvodnění:

Soud povolil výjimku se zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými, kdy žadatel je synem dlužníka a nabídl kupní cenu, která garantuje úhradu veškerých pohledávek a nákladů insolvenčního řízení, kdy výhodnější nabídka doposud učiněna nebyla.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen osoby, o jejichž návrhu bylo rozhodnuto, a to do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci.

U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

V Olomouci dne 28.12.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař v.r. Tereza Rollerová samosoudce