KSOL 10 INS 5714/2011-B10
Číslo jednací: KSOL 10 INS 5714/2011-B10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Jaromír anonymizovano , anonymizovano , nám. T.G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané, o návrhu Miluše Mojžíšové, bytem Prostějovská 612, 783 44 Náměšť na Hané, sestry dlužníka, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud p o v o l u j e Miluši Mojžíšové, bytem Prostějovská 612, 783 44 Náměšť na Hané, nabýt majetek z majetkové podstaty dlužníka Jaromíra anonymizovano zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 2.1, tj. ideální 1/12 nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc na listu vlastnictví č. 823, a to pozemek parc.č. 290/141-orná půda o výměře 378 m2, v katastrálním území Náměšť na Hané, obec Náměšť na Hané,

Odůvodnění:

Usnesením soudu č.j.-B5 ze dne 01.07.2011 byl na majetek dlužníka prohlášen nepatrný konkurz. Dne 06.01.2012 sepsal insolvenční správce do soupisu majetkové podstaty dlužníka jeho nemovitý majetek, tj. ideální 1/12 nemovitosti označené ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dne 28.03.2012 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost Miluše Mojžíšové o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V žádosti Miluše Mojžíšová uvedla, že je sestrou dlužníka, a že by chtěla nabýt nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka, jelikož se jedná o pozemek, který je z hlediska užívání svázán s užíváním rodinného domu. Miluše Mojžíšová je taktéž ideálním spoluvlastníkem předmětné nemovitosti, přičemž jí náleží ideální podíl o velikosti 2/12.

Dne 14.02.2012 požádal insolvenční správce o vydání souhlasu s prodejem mimo dražbu nemovitostí uvedených ve výroku tohoto usnesení a uvedl, že o tyto nemovitosti projevila zájem Miluše Mojžíšová (sestra dlužníka), a to za částku 1.500,-Kč, přičemž předmětný spoluvlastnický podíl na nemovitosti byl oceněn v dědickém řízení částkou 525,-Kč.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

S ohledem na skutečnost, že povolení této výjimky doporučil insolvenční správce, dále s ohledem na cenu, kterou byl tento podíl oceněn v rámci dědického řízení a cenu, kterou Miluše Mojžíšová v insolvenčním řízení nabízí, dále s ohledem na celkovou rozlohu pozemku (378 m2), velikost dlužníkova spoluvlastnického podílu na něm (1/12) a způsob využití pozemku, rozhodl soud tak, jak je uvedeno výše, když byly splněny podmínky ust. § 295 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala.

V Olomouci dne 09.05.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař,v.r. Lucie Opletalová samosoudce