KSOL 10 INS 470/2013-P9-15
Číslo jednací: KSOL 10 INS 470/2013-P9-15

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl asistentkou soudce Mgr. Bc. Kristýnou Hradilovou v insolvenční věci

dlužníka: Roubalík anonymizovano , anonymizovano bytem Lipová-lázně 319, 790 61 Lipová-lázně

takto:

Usnesení ze dne 1.8.2017 č.j. KSOL 10 INS 470/2013-P9-4, o uložení povinnosti odvolateli zaplatit soudní poplatek, se zrušuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 1.8.2017 č.j. KSOL 10 INS 470/2013-P9-4 uložil soud povinnost odvolateli -věřiteli č. 11 paní Lence Roubalíkové, nar. 28.5.1975, aby do 3 dnů od doručení usnesení zaplatil soudu soudní poplatek za odvolání věřitele č. 11 doručeného soudu dne 31.7.2017 (P9- 3), podaného proti rozhodnutí soudu č.j.-P9-2 ze dne 18.7.2017, kterým insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 11. Výši soudního poplatku vyměřil soud dle položky 4, bod 1, písm. c) Sazebníku soudních poplatků, v návaznosti na položku 22, bod 11, a to na 2.000,-Kč.

2. Usnesením č.j.-P9-7 ze dne 5.9.2017 soud nepřiznal odvolateli osvobození od soudních poplatků, o nějž žádal (P9-6). Toto usnesení následně potvrdil odvolací soud usnesením č.j. 3 VSOL 1025/2017-P9-12,, ze dne 14.12.2017, v němž však nad rámec posuzování podmínek přiznání částečného či úplného osvobození od soudních poplatků odvolací soud upozornil, že původně napadené rozhodnutí (P9-2), kterým insolvenční soud odmítl věřitelovu přihlášenou pohledávku, je toliko procesní povahy, pročež se za odvolání proti němu soudní poplatek nevybírá.

3. Položka 22 Sazebníku poplatků, tj. přílohy k zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v účinném znění, upravuje vybírání soudního poplatku za odvolání tak, že v insolvenčním řízení se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c), tedy ve výši 2.000 Kč (bod 12.), zároveň však stanoví, že se poplatek nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení (bod 14.).

4. Ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 549/19991 Sb., o soudních poplatcích, v účinném znění, určuje, že vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Sejkorová. isir.justi ce.cz

5. Aplikujíc výše uvedené dospěl soud k názoru, že povinnost zaplatit soudní poplatek byla odvolateli-věřiteli č. 11 stanovena postupem podle položky 22 bod 12 Sazebníku poplatků nesprávně, neboť nebyla zohledněna procesní povaha napadeného rozhodnutí, přičemž u odvolání proti rozhodnutí toliko procesní povahy se žádný soudní poplatek nevybírá (dle položky 22 bod 14). Soud není nesprávně vydaným usnesením o uložení poplatkové povinnosti vázán a zjistí-li, že soudní poplatek nevyměřil správně, je povinen (neuplynula-li lhůta dle § 12 odst. 2 zákona o soudních poplatcích) své původní rozhodnutí podle okolností zrušit (nesvědčí-li dotčenému účastníku poplatková povinnost vůbec) či změnit (svědčí-li mu v jiné výši)-k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 1605/2013, ze dne 15.4.2014.

6. Soud proto své nesprávné usnesení o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek dle ust. §12 odst. 1 zcela zrušil, neboť poplatek se v daném případě nevybírá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Lze proti němu podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

Olomouc 2. ledna 2018

Mgr. Bc. Kristýna Hradilová v.r. asistentka soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Sejkorová.