KSOL 10 INS 3646/2015-P5-4
Číslo jednací: KSOL 10 INS 3646/2015-P5-4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Bohuslav Koláček, r. č.: 750821/5704, Máchova 936, 753 01, Hranice, Hranice I-Město, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 3646/2015-P5-2 ze dne 8.6.2015 s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky P5 věřitele č. 5: AB 5 B.V., reg. č. 34192873, Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam, Nizozemsko, právně zastoupen Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-P5-2 ze dne 8.6.2015 soud dle § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl přihlášku věřitele č. 5 (P5) pro její opožděnost.

Věřitel č. 5 se proti tomuto rozhodnutí odvolal, kdy odvolání bylo věřitelem č. 5 podáno dne 23.6.2015, tedy včas.

Věřitel č. 5 je dle zjištění soudu zahraničním věřitelem, kterému lhůta k podání přihlášky počíná běžet až od okamžiku doručení výzvy dle § 430 odst. 3 IZ (viz také nařízení Rady č. 1346/2000). Taková výzva však věřiteli dle zjištění soudu zaslána nebyla a věřiteli tak nezačala běžet lhůta k podání přihlášky, a proto jeho přihláška podaná k soudu dne 25.5.2015 nebyla opožděná.

Soud proto dospěl k závěru, že odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele č. 5 bylo předčasné, a proto usnesení č.j.-P5-2 ze dne 8.6.2015 změnil v souladu s § 95 IZ tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 24.7.2015 Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař v.r. Tereza Rollerová samosoudce