KSOL 10 INS 32397/2014-B11
Číslo jednací: KSOL 10 INS 32397/2014-B11

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Prievidzská 2100/11, 787 01 Šumperk,

takto:

Soud dle ust. § 295 odst.3 zák.č. 182/2006 Sb. povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch Marcely Vavrušové, bytem Luční 1508/10, Šumperk, a to: spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech-bytová jednotka č.2327/16 v budově č.p. 2327, stojící na pozemku p.č. St. 300 a k jednotce náležející podíl 632/60000 na společných částech budovy a pozemku, zapsaných na LV č. 1506, pro obec Šumperk, k. ú. Dolní Temenice, v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, sepsaných v soupise majetkové podstaty pod poř. č. 1.2.

za předpokladu úhrady minimální kupní ceny ve výši 175.000 Kč, kdy tato kupní cena bude současně nejvyšší nabídnutou cenou a kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Odůvodnění:

Soud povolil výjimku se zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými, kdy žadatel je sestrou dlužníka a je jediným zájemcem o koupi nemovitosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen osoby, o jejichž návrhu bylo rozhodnuto, a to do 15-ti dnů od jeho doručení

k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci.

U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

V Olomouci dne 13.1.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař v.r. Tereza Rollerová samosoudce