KSOL 10 INS 32393/2013-A6
Číslo jednací: KSOL 10 INS 32393/2013-A6

Usnesení Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Alena Gronychová, rč: 605429/1639, 789 64, Bohdíkov 182, zast. Mgr. Janem Urbanem, advokátem se sídlem Pivovarské nám. 557, 563 01, Lanškroun,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 32393/2013-A4 ze dne 20.12.2013 s e m ě n í tak, že se dlužníkovi u k l á d á, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ostravě vedeného u ČNB Ostrava, číslo účtu 6015-4123761/0710, VS 4803239313, KS 0308.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A4 ze dne 20.12.2013 soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), stanovil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Soud k včasnému odvolání dlužníka změnil shora uvedené usnesení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, neboť se změnily skutkové okolnosti rozhodné pro výši uložené zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 27.01.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař, v.r. Jana Fuksíková samosoudce