KSOL 10 INS 30003/2014-B19
Číslo jednací: KSOL 10 INS 30003/2014-B19

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Martina anonymizovano , anonymizovano , IČ 03316360, 752 01 Stříbrnice 90, korespondenční adresa: Lomená 591, 798 27 Němčice nad Hanou,

takto:

Soud dle ust. § 295 odst.3 zák.č. 182/2006 Sb. povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch Vladimíra a Boženy Topičových, bytem Břest č.p. 184, a to pozemku parc. č. 1148/3-ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 50m2 v k.ú. Břest, obec Břest, okres Kroměříž, za předpokladu úhrady kupní ceny 8.320 Kč, kdy tato kupní cena bude současně nejvyšší nabídnutou cenou.

Od ůvo d ně n í:

Soud povolil výjimku se zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými, kdy žadatel je strýcem dlužníka a nabídl kupní cenu, která odpovídá ceně, stanovené znaleckým posudkem, přičemž vyšší cena nabídnuta nebyla.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen osoby, o jejichž návrhu bylo rozhodnuto, a to do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci.

U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

V Olomouci dne 17. 12. 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař,v.r. Kateřina Papoušková samosoudce