KSOL 10 INS 2970/2012-A7
Číslo jednací: KSOL 10 INS 2970/2012-A7

Usnesení Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v insolvenční věci dlužníka: Kummerová Renáta, rč. 696011/5074, bytem Voskovcova 727/2, 772 00 Olomouc-Nové Sady, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení č.j. KSOL 10 INS 2970/2012-A5 ze dne 21.06.2012 s e m ě n í tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení s e n e s t a n o v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A5 ze dne 21.06.2012 soud dle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), stanovil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Soud k včasnému odvolání dlužníka změnil shora uvedené usnesení, když bylo dlužníkem v odvolání doloženo, že se změnily skutkové okolnosti rozhodné pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Olomouc 13.11.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Šlahař, v.r. Kateřina Papoušková samosoudce